Job Openings


Tell us something about yourselfUpload your CV or resume file

Choose


Insert your cover letter hereFor English scroll down.

Кандидатът се съгласява със следното:

„Съгласен съм личните ми данни, включително чувствителните лични данни, съдържащи се в автобиографията ми като име, възраст, пол, националност, професионален и академичен опит, езикови умения и др, да бъдат обработвани от Джобтайгър ООД за целите на подбора на персонал по настоящата и бъдещи свободни позиции за период от максимум 2 години.
Информиран съм, че без това съгласие, ДЖОБТАЙГЪР ООД не може да ми предостави услугата по подбор.

Информиран съм, че личните данни се използват от ДЖОБТАЙГЪР ООД и се съхраняват чрез приложението iSmartRecruit. Информиран съм, че мога да получа достъп до личните си данни на адрес [email protected] Съгласен съм данните да се използват от ДЖОБТАЙГЪР ООД и iSmartRecruit за целите на подбор.“

-----------------------------------------------------------------------------------------------

By applying a candidate agrees to the following:
“I agree my personal data including sensitive data, included in my CV such as name, age, gender, nationality, professional and academic experience, language skills, etc. to be handled by JobTiger Ltd. for the purposes of recruitment for the current or other opent positions for a maximum period of 2 years.

I am aware that that without agreeing, JobTiger Ltd. cannot provide this recruitment service.

I understand that JobTiger Ltd. is the controller and iSmartRecruit is the Processor of my data. I understand that I can request access to my data by writing to [email protected] I agree that my data can be processed by JobTiger Ltd. and iSmartRecruit, for recruitment and/or selection processes."

Duplicate Resume